ALgemene voorwaarden

Beauty Avenue Huissen

 

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lucsious Hair & Beauty Studio en de cliënt waarop Lucsious Hair & Beauty Studio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanning 
1. De styliste van Lucsious Hair & Beauty Studio zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de Styliste worden verteld.
3. De Styliste van Lucsious Hair & Beauty Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De Styliste van Lucsious Hair & Beauty Studio zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.


3. Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Lucsious Hair & Beauty Studio melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Lucsious Hair & Beauty Studio 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten en minder dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de Styliste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de Styliste de gehele afspraak annuleren en 50% van het honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Lucsious Hair & Beauty Studio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichting van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Betaling
1. Lucsious Hair & Beauty Studio vermeld alle prijzen van de behandeling en producten zichtbaar in de salon en website.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.


5. Persoonsgegeven & privacy
1. De cliënt voorziet de Styliste voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Styliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. De Styliste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De Styliste behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.
4. Lucsious Hair & Beauty Studio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
5. De Styliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
6. Informatie geldt als vertrouwelijke als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de Styliste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


8. Lucsious Hair & Beauty Studio gebruikt foto’s die tijdens de behandeling zijn gemaakt op haar Instagram, facebookprofiel en website en eventueel andere media kanalen na mondelinge toestemming van de cliënt.


6. Aansprakelijkheid
Lucsious Hair & Beauty Studio is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de Styliste van Lucsious Hair & Beauty Studio is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.


7. Beschadiging en/of diefstal
1. Lucsious Hair & Beauty Studio behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
2.Lucsious Hair & Beauty Studio meldt diefstal altijd bij de politie.
 
8. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 dagen gemeld worden aan de eigenaar van Lucsious Hair & Beauty Studio. Na 5 dagen vervalt de garantie op de behandelingen.
2. Lucsious Hair & Beauty Studio moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Lucsious Hair & Beauty Studio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Lucsious Hair & Beauty Studio het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Lucsious Hair & Beauty Studio en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


9. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het team van Lucsious Hair & Beauty Studio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Lucsious Hair & Beauty Studio wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM-code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.


10. Garantie
1. Lucsious Hair & Beauty Studio geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en producten.
Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de Styliste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De cliënt andere producten dan door de Styliste geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de Styliste heeft gebruikt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.


11. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Lucsious Hair & Beauty Studio en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daaraan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Lucsious hair & beauty studio

Helmichstraat 2 a, 6851 CC, Huissen
Tel.: (+31) 06 422 566 60
E-Mail: info@lucsious.nl